• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Công bố thông tin
WSS: Thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

WSS: Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ kể từ ngày 18/04/2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ kể từ ngày 18/04/2018

WSS: Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

WSS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wal WSS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

WSS: Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ

WSS: Công bố thông tin về việc ký HĐ kiểm toán

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố thông tin về việc ký HĐ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

WSS: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

WSS: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Nội dung Đại hội cổ đông thường niên WSS 2016

Nội dung Đại hội cổ đông thường niên WSS 2016