• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
Báo cáo tài chính
WSS: Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2019

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2019

WSS: Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

WSS: Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

WSS: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

WSS: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố cáo cáo tài chính Quý IV năm 2018

WSS: Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

WSS: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại 30/06/2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại 30/06/2018

WSS: Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính Quý II/2018 như sau:

WSS: Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính Quý I năm 2018

WSS: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017