• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
Công bố thông tin
WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

WSS: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý IV năm 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý IV năm 2022

WSS: Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ kể từ ngày 05/9/2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ kể từ ngày 05/9/2022

WSS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

WSS: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

WSS: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

WSS: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

WSS: Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

WSS: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021