Công bố thông tin
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên WSS năm 2016

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên WSS năm 2016

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2015

Giấy uỷ quyền về việc tham dự ĐHCĐ thuờng niên WSS 2015

Giấy uỷ quyền về việc tham dự ĐHCĐ thuờng niên WSS 2015

Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo của Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo của Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo kiểm soát hoạt động của công ty năm 2014

Báo cáo kiểm soát hoạt động của công ty năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

BC tình hình quản trị Công ty năm 2013

BC tình hình quản trị Công ty năm 2013

BC tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013

BC tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013