• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
Công bố thông tin
WSS: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

WSS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

WSS: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

WSS: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

WSS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

WSS: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

WSS: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

WSS: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020