• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
Công bố thông tin
WSS: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

WSS: Thông báo kết quả chào mua công khai của ông Nguyễn Đình Việt

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả chào mua công khai của ông Nguyễn Đình Việt

WSS: Công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình

WSS: Công bố thông tin về việc chấp thuận đề nghị Chào mua công khai cổ phiếu WSS của ông Nguyễn Đình Việt

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố thông tin về việc chấp thuận đề nghị Chào mua công khai cổ phiếu WSS của ông Nguyễn Đình Việt

WSS: Công bố thông tin về việc nhận được hồ sơ chào mua cổng khai cổ phiếu đối với người có liên quan của Chủ tich Hội đồng quản trị Nguyễn Đình Tú

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố thông tin về việc nhận được hồ sơ chào mua cổng khai cổ phiếu đối với người có liên quan của Chủ tich Hội đồng quản trị Nguyễn Đình Tú

WSS: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Duy

WSS: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

WSS: Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

WSS: Thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán