• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
TIP: Đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2018 (Nguồn: HSX)

Ngày 12/12/2017, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 491/CV-CT ngày 09/12/2017 của CTCP Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa (Mã chứng khoán: TIP) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2018, thời hạn đề nghị được gia hạn như sau: STT Loại báo cáo Thời hạn công bố Thời hạn đề nghị được gia hạn 01 Báo cáo tài chính quý 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 02 Báo cáo tài chính bán niên 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính 03 Báo cáo tài chính năm 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính Lý do: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa có đầu tư vốn vào công ty con và các công ty liên kết. Do đó, việc tổng hợp kết quả kinh doanh căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con, liên kết để xác định và ghi nhận phần lãi (hoặc lỗ) của mình trong công ty con và liên kết trên Báo cáo tài chính hợp nhất là cần thiết và phù hợp theo quy định tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán. Căn cứ Khoản 1 Điều 8 và Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của CTCP Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa phải được UBCKNN xem xét và CTCP Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa   phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

KPF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Minh Tuấn (Nguồn: HSX)

Đoàn Minh Tuấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

FCN: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Groudtech Holding Co., Ltd (Nguồn: HSX)

Groudtech Holding Co., Ltd báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần FECON như sau:

PNC: Dời ngày dự kiến công bố BCTC soát xét bán niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo dời ngày dự kiến công bố BCTC soát xét bán niên năm 2017 như sau:

KSA: Thông báo công bố lại BCTC quý 3 năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông báo công bố lại BCTC quý 3 năm 2017 như sau:

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/12/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/12/2017 như sau:

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/12/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/12/2017 như sau:

STG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Nguồn: HSX)

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam như sau:

FTM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Duy Chiến (Nguồn: HSX)

Nguyễn Duy Chiến báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân như sau:

D2D: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trương Lưu (Nguồn: HSX)

Trương Lưu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 như sau: