Tin thị trường
NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Châu Quang Phúc (Nguồn: HSX)

Châu Quang Phúc thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:

IDI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lê Xuân Quế, Lê Hoàng Cương và Phạm Đình Nam (Nguồn: HSX)

Lê Xuân Quế, Lê Hoàng Cương và Phạm Đình Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I như sau:

DHC: Điều lệ công ty sửa đổi tháng 10/2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Điều lệ công ty sửa đổi tháng 10/2017 như sau:

C32: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 công bố Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử như sau:

DXG: Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh thông báo phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

DXG: Nghị quyết HĐQT thống nhất và thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT thống nhất và thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức như sau:

HU1: Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền như sau:

SAB: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật - Sản xuất (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật - Sản xuất như sau:

SAB: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng như sau:

STT: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau: