• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung (Nguồn: HNX)
- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung
- Địa chỉ: Thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
- Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh mủ cao su, chế biến gỗ nguyên liệu, gỗ thành phẩm...
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 185.723.720.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.813.330 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.813.330 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2017 đến 16 giờ ngày 10/07/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2017 đến ngày 07/07/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan_Viet Trung.doc
2. QD phe duyet PA co phan hoa_Viet Trung.PDF
3. Phuong an CPH cong ty TNHH MTV Viet Trung.pdf
4. Du thao Dieu le to chuc va hoat dong_Viet Trung.PDF
5. QD xac dinh gia tri doanh nghiep CPH_Viet Trung.PDF
6. Bao cao tc 31.12.2014_Viet Trung.PDF
7. Bao cao tc 31.12.2015_Viet Trung.PDF
8. Bao cao tc 31.12.2016_Viet Trung.PDF
9. Ban cong bo thong tin ban dau gia Viet Trung.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia IPO.zip