• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình (Nguồn: HNX)
- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình
- Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Quảng Bình, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
- Ngành nghề kinh doanh: Trồng và khai thác, chế biến cao su; Chăn nuôi lợn siêu nạc và cung cấp con giống; Sản xuất nước lọc tinh khiết...
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.630.700 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.630.700 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 10 giờ 30 phút ngày 30/06/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2017 đến 16 giờ ngày 10/07/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2017 đến ngày 07/07/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan_Le Ninh Quang Binh.doc
2. QD phe duyet phuong an CPH_Le Ninh Quang Binh.pdf
3. Phuong an CPH doanh nghiep_Le Ninh Quang Binh.PDF
4. QD phe duyet phuong an sd dat.pdf
5. QD vv xac dinh GTDN thuc hien CPH_Le Ninh Quang Binh.pdf
6. Du thao Dieu le to chuc va hoat dong_Le Ninh Quang Binh.pdf
7. Bao cao tc 31.12.2014_Le Ninh Quang Binh.PDF
8. Bao cao tc 31.12.2015_Le Ninh Quang Binh.PDF
9. Bao cao tc 31.12.2016_Le Ninh Quang Binh.PDF
10. Ban cong bo thong tin Le Ninh.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia IPO.zip