• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
 • (024) 3 934 7083
WSS: Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
 wss

Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng,

quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 39367083               Fax: 04 39367082

Email: info@wss.com.vn   Website: www.wss.com.vn

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) xin trân trọng thông báo, đồng thời kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

 1. Thời gian và địa điểm:
 • Thời gian: 15h00, thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2019
 • Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 1. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát , Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về KQKD 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 • Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 • Và các nội dung khác có liên quan.
 1. Tài liệu Đại hội

Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website: www.wss.com.vn: Chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các văn kiện Đại hội.

 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/04/2019.

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (kèm Giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hoặc cổ đông được uỷ quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời họp Công ty đã gửi theo đường bưu điện.

Trân trọng !

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 NGUYỄN ĐÌNH TÚ

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 Quý cổ đông tải theo file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/19UxVXPG6OZSEXrmpFWEvoOqrUhy-Mkfg/view