• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi:

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.39367082              Fax024.39367083

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Mã chứng khoán: WSS

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                       

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 04 năm 2018

  1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • Tỷ lệ thực hiện:
  • Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2018 (thời gian chính thức sẽ được thông báo bằng thư mời tới Cổ đông Công ty)
  • Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
  • Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

  • Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Tầng 9 tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trungt@wss.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HC, TV.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký) 

Nguyễn Đình Tú