• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
WSS: Thông báo về việc Xử lý khi có sự kiện vi phạm đối với mã trái phiếu MNRCH2123001

THÔNG BÁO

(V/v Xử lý khi có sự kiện vi phạm đối với mã trái phiếu MNRCH2123001)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

    Quý trái chủ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

Ngày 09/03/2023 và ngày 10/03/2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) nhận được các thông báo của các Người sở hữu trái phiếu về sự kiện vi phạm của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam. Vì vậy theo “điều 12.2 Biện pháp xử lý khi có sự kiện vi phạm – Bản Công bố thông tin” với tư cách là Đại lý lưu ký, Đại diện người sở hữu trái phiếu, CTCP Chứng khoán Phố Wall xin thông báo tới CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam như sau: “Các trái phiếu MNRCH2123001 sẽ ngay lập tức đến hạn và phải được mua lại bằng một khoản tiền bằng với tổng Khoản Gốc của các Trái Phiếu và bất kỳ khoản lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán”.

Đồng thời với tư cách là Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, CTCP Chứng khoán Phố Wall sẽ tiến hành thi hành các Biện Pháp Bảo Đảm được quy định tại Hợp đồng bảo đảm theo các điều khoản của Hợp Đồng Bảo Đảm thay mặt cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng thông báo.