Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề

DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (Năm 2015)

 STT  Họ và tên  Chức danh  Bộ phận  Số CCHN  Ghi chú CCHN
1 Nguyễn Đăng Trường Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc 00888/PTTC CCHN Phân tích tài chính
2 Nguyễn Viết Thắng Phó Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc 001642/PTTC CCHN Phân tích tài chính
Phạm Duy Phó Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc 001265/QLQ CCHN Quản lý quỹ
4 Nguyễn Sỹ Bình Giám đốc Khối DVCK Môi giới   CCHN Môi giới
5 Nguyễn Hồng Giang Phó phòng Môi giới Môi giới 001267/MGCK CCHN Môi giới
6 Đỗ Thị Mến Nhân viên Môi giới Môi giới 00651/MGCK CCHN Môi giới
7 Bùi Quang Ngọc Nhân viên Môi giới Môi giới 00849/MGCK CCHN Môi giới
8 Ngô Thị Quỳnh Trang Trưởng phòng giao dịch Môi giới 002301/MGCK CCHN Môi giới
9 Phan Lê Nga Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Tự doanh 00887/PTTC CCHN Phân tích tài chính
10 Đỗ Văn Tuyên Phó phòng Tư vấn đầu tư Tự doanh 000631/QLQ CCHN Quản lý quỹ
11 Nguyễn Viết Bình Nhân viên Môi giới Tự doanh 00652/MGCK CCHN Môi giới
12 Nguyễn Văn Phú Phó Giám đốc Khối Tư vấn Tư vấn 00211/PTTC CCHN Phân tích tài chính
13 Trương Quang Đạt Trợ lý Giám đốc Tư vấn 001688/QLQ CCHN Quản lý quỹ
14 Phạm Thanh Hằng Chuyên viên Tư vấn Tư vấn 01315/PTTC CCHN Phân tích tài chính
15 Trịnh Công Thắng Phụ trách kiểm soát nội bộ Bộ phận khác 001137/QLQ CCHN Quản lý quỹ
16 Nguyễn Thị Thu Thơm Nhân viên Kế toán Bộ phận khác 002811/MGCK CCHN Môi giới
17 Đào Thị Hồng Duyên Nhân viên KTGD Bộ phận khác 001814/MGCK CCHN Môi giới